Regulamin

I. Strony transakcji

1. Sprzedającym jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „RAJ” Radzio Władysław i Ewa ul. Mickiewicza 5, 19-200 Grajewo, NIP 719-000-00-46, REGON 450093680 prowadzący sklep internetowy pod adresem shop.phuraj.pl
2. Klientem w sklepie internetowym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski i posiadająca zdolność do czynności prawnych lub każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski. Konsumentem jest osoba fizyczna nabywająca towary w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

II. Informacje ogólne

1. Przedmiotem transakcji są towary będące w ofercie asortymentowej Sprzedającego w postaci akcesoriów meblowych oraz innych artykułów wyposażenia wnętrz zwane dalej Towarami.
2. Sklep oświadcza, że wszystkie podane w sklepie ceny są cenami brutto (zawierają stawkę podatku VAT).
3. Ceny zamieszczone przy oferowanych towarach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
4. W czasie składania zamówienia Klient określa sposób dostawy zamówionego towaru i koszty związane z jego dostarczeniem.
5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności.
6. Sklep oświadcza, że w wyjątkowych przypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania złożonego zamówienia na każdym etapie jego realizacji. Przez wyjątkowe przypadki należy rozumieć: niedostępność zamówionego towaru oraz wystąpienie okoliczności niezależnych od Sprzedającego w postaci awarii systemu oraz usterki technicznej.
7. Sklep oświadcza iż dostępne formy wysyłki i ich koszt wygenerowany przez system mają charakter szacunkowy i w związku z tym zastrzega sobie prawo do rekalkulacji kosztów wysyłki w przypadku gdy realny koszt znacząco różni się od obliczonego przez system.
8. Różnica cenowa wynikająca z rekalkulacji o której mowa w rozdziale II pkt. 7 zostanie:
a) w przypadku nadpłaty - zwrócona na wskazany numer bankowy podany e-mailowo przez klienta lub może zostać wykorzystana przy następnym zamówieniu, a także w tym samym jeśli towar nie został jeszcze wysłany.
b) w przypadku niedopłaty - musi zostać dopłacona na konto Sklepu przed wysłaniem towaru lub zapłacona w postaci pobrania kurierskiego przy odbiorze towaru.
c) w przypadku wysyłki pobraniowej - klient może zaakceptować nowy koszt i opłacić wskazaną kwotę w postaci pobrania kurierskiego przy odbiorze towaru.
9. W przypadku dokonania rekalkulacji o której mowa w rozdziale II pkt 7. klient ma prawo do odstąpienia od umowy przed wysłaniem towaru bez żadnych konsekwencji.
10. Klient ma prawo zarządać rekalkulacji kosztów wysyłki jeśli niezgadza się z wyceną sklepu. Aby tego dokonać należy zamieścić odpowiednią informację w uwagach do zamówienia.
11. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cennikach i cenach oferowanych towarów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Zmiany cen ofertowych nie będą dotyczyły zamówień złożonych przed zmianą ceny ofertowej.
12. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego za pośrednictwem Sklepu zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

III. Zamówienia

1. Zamówienia w sklepie internetowym shop.phuraj.pl można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, korzystając ze strony internetowej sklepu.
2. Do złożenia zamówienia konieczne jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia bez konieczności rejestracji konta w sklepie.
3. Po złożeniu zamówienia Sklep w terminie od 1 do 3 dni potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji, poprzez przesłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail stosownej informacji.
4. Jednocześnie Sklep informuje, że w przypadku trudności z dokonaniem rejestracji zamówienia w systemie informatycznym na skutek okoliczności zawinionych przez Klienta, np. podanie błędnych lub nieprawidłowych danych kontaktowych, zamówienia po upływie 10 dni roboczych traktowane jest jako niezłożone.

IV. Formy płatności

1. Klient ma możliwość zapłacenia za towar w formie przedpłaty lub przy odbiorze w formie pobrania.
2. W przypadku wybrania przedpłaty, towar zostaje wysłany w momencie zaksięgowania pełnej kwoty na koncie Sklepu.
3. Sklep ma prawo odmówić wysłania towaru za pobraniem jeśli:
a) koszt wysyłki przekracza kwotę 50zł brutto.
b) klient w przeszłości nie odebrał wysłanego towaru
c) istnieją podejrzenia, iż zamówienie jest złożone w celu narażenia Sklepu na koszty

V. Dostawa i odbiór towaru

1. Termin realizacji Zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2, wynosi od 1 do 7 dni licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
2. W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia w terminie wskazanym w pkt. 1, w szczególności w przypadku braku towaru w magazynie, Sklep poinformuje o powyższym Klienta drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail (lub telefonicznie) z prośbą o wskazanie i podjęcie decyzji, co do realizacji pozostałej części zamówienia. Klient ma możliwość realizacji zamówienia bez brakującego towaru lub rezygnacji z całego zamówienia. W przypadku braku informacji od Klienta, co do dalszego postępowania, po upływie trzech dni roboczych od daty powiadomienia, dostępne towary zostaną wysłane do Klienta.
3. Realizacja zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w pkt. 2 niniejszego Rozdziału nie będzie dłuższa niż 10 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
4. Sklep jednocześnie informuje, że dostawa towaru na rzecz Klienta będącego Konsumentem następuje najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadamia o tym Klienta – Konsumenta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
5. Zamówiony towar dostarczany jest firmą kurierską. Klient może podać inny adres do wystawienia faktury i inny adres do dostarczenia zamówionego produktu.
6. Klient podczas odbioru zamówionego towaru, zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu lub nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i spisać w obecności kuriera protokół szkody zawierający datę i godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków. W wypadku zauważenia nieprawidłowości po odjeździe kuriera Klient w terminie 2 dni powinien skontaktować się z firmą kurierską w celu ponownego przyjazdu kuriera i sporządzenia protokołu.
7. Sklep informuje, że dowód nabycia towaru (oryginał faktury VAT lub paragon) jest dołączany do przesyłki. Ewentualne błędy w danych zawartych w fakturze VAT należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury.
8. Zamówiony towar może również zostać odebrany osobiście przez Klienta w siedzibie Sklepu (ul. Mickiewicza 5, 19-200 Grajewo) po telefonicznym uzgodnieniu ze Sklepem terminu odbioru.
9. W przypadku, gdy część zamówienia nie będzie zrealizowana, a zapłata nastąpiła z góry, Sklep niezwłocznie zwróci Klientowi zapłaconą przez niego kwotę stanowiącą równowartością niedostarczonych towarów, a w przypadku niezrealizowania całości zamówienia, Sklep niezwłocznie zwróci Klientowi zapłaconą przez niego kwotę stanowiącą równowartość niedostarczonych towarów wraz z kosztami przesyłki, na wskazany numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu, nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpływu środków na konto Sklepu.
10. Sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość towarów. Zamówienia na towary w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania zapasu lub zakończenia promocji.

VI. Gwarancje i reklamacje

1. Sklep oświadcza, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827) oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000r z poz. zm.), Konsument ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru bez podawania przyczyny wysyłając lub w inny sposób dostarczając pismo o odstąpieniu od umowy na adres ul. Mickiewicza 5, 19-200 Grajewo (pobierz oświadczenie). Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument jest obowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia oświadczenia.
2. Sklep jednocześnie informuje, że uprawnienie do odstąpienia od umowy, w trybie i na zasadach, o których mowa w pkt. 1 niniejszego Rozdziału nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:
a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy,
b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
f) dostarczania prasy,
g) usług w zakresie gier hazardowych.
3. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na konsumencie spoczywa obowiązek dostarczenia towaru do siedziby Sprzedawcy w terminie do 7 dni, od dnia wysłania pisma o odstąpieniu od umowy. Należności za zwracany towar zostaną przekazane niezwłocznie na wskazany przez Konsumenta w treści oświadczenia, i której mowa w pkt. 1 niniejszego Rozdziału, numer rachunku bankowego, nie później jednakże niż w terminie do 14 dni.
4. Koszty dostawy zwracanego towaru obciążają Klienta/Konsumenta
5. Reklamacji podlegają towary jeżeli w chwili ich wydania są niezgodne z umową. Reklamacja może dotyczyć części lub całości zamówienia.
6. Jeżeli towary są niezgodne z umową, Konsument może żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowe, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
7. Konsument traci uprawnienia, o których mowa w pkt. 6 niniejszego Rozdziału, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Sklep odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Konsumentowi.
8. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli Sprzedający w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi Konsumentowi.
9. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę nie dłużej niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego towaru lub zawiadomienia o braku towaru w doręczonym zamówieniu.
10. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar zostanie wymieniony, a jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Konsumentowi równowartość ceny towaru wraz z kosztami przesyłki, na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu bądź – w przypadku gdy zapłata za realizację zamówienia następowała gotówką przy odbiorze - na numer rachunku bankowego, którego dane Konsument wskazał w korespondencji.